ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΔΙΑΥΛΩΝ

Τα Βιβλία-Δίαυλοι είναι πρωτότυπα εκδοτικά προϊόντα της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ και συγγραφέας τους είναι η Βιργινία Φατσή.
Τα Βιβλία-Δίαυλοι εμφανίζονται μέσα από διαφορετικές μορφές:

1. Ως αυτοτελή προϊόντα Βιβλία-Δίαυλοι.
2. Ως Βιβλία Αποφθεγμάτων στα οποία συγκεντρώνονται αποσπάσματα που επιλέγονται από τα Βιβλία-Διαύλους και παράγονται αποφθέγματα. Έχουν εκδοθεί 10 Βιβλία Αποφθεγμάτων.
3. Με τις Επαυξημένες Εκδόσεις τους. Υπάρχει μια Επαυξημένη Έκδοση για κάθε Βιβλίο-Δίαυλο. Κάθε Επαυξημένη Έκδοση περιλαμβάνει 10 αυτοτελή Βιβλία, τα οποία έχουν προέλθει από το ίδιο Βιβλίο-Δίαυλο.
4. Ανάλογα με τις Συλλογές, στις οποίες συμμετέχουν. Υπάρχουν 3 εώς 7 Βιβλία-Δίαυλοι σε κάθε Συλλογή. Πολλά Βιβλία-Δίαυλοι συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Συλλογές.
5. Ανάλογα με την Σειρά, στην οποία ανήκει το καθένα. Υπάρχουν 6 Σειρές, που η κάθε μία αποτελείται από 6 διακριτά Βιβλία-Διαύλους.
6. Ανάλογα με το Αντικείμενο των Συμβουλών, που αποκομίζουν οι αναγνώστες τους (πχ προσωπικές, επαγγελματικές κλπ) όταν διαβάζουν ένα βιβλίο. Αφορούν θέματα που τους απασχολούν και τα έχουν φέρει στο μυαλό τους κατά προτεραιότητα.
7. Ανάλογα με την Ατομική Πορεία του Αναγνώστη, στην οποία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο τα Βιβλία-Δίαυλοι που επέλεξε υλοποιώντας τη Μέθοδο.
8. Ανάλογα με τον Εμπνευστή τους. Υπάρχουν 24 Εμπνευστές των Βιβλίων-Διαύλων, ενώ για τα άλλα 13 ο ρόλος αυτός ανήκει στη Συλλογική Διάνοια των Ελλήνων.
9. Ανάλογα με την Ατομική Βιβλιοθήκη του χρήστη της Μεθόδου, η οποία περιλαμβάνει τα Βιβλία-Διαύλους τα οποία κατ’ αρχήν επέλεξε για να εφαρμόσει τη Μέθοδο.

PDF ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΔΙΑΥΛΩΝ


Θα μας βρείτε στα δίκτυα: