Αποστολή της Εταιρείας

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ είναι ο εκδότης των βιβλίων της Μεθόδου. Σκοπός της είναι να μην μείνει ούτε ένας άνθρωπος στις εσχατιές του πλανήτη, που να μην έχει πρόσβαση στα βιβλία της και μάλιστα ακριβώς στο βιβλίο το οποίο έχει ανάγκη.

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ ορίζει, ως αποστολή της, την επαναδημιουργία των ανθρωποκεντρικών συστημάτων φιλοσοφικής και πολιτικής σκέψης και την διαρκή έρευνα των μεθόδων, που μορφοποιούν σύγχρονα και λειτουργικά παραγωγικά σχήματα της εργασίας.

Η εργασία για την εκπλήρωση της αποστολής της Εταιρείας, διέρχεται  από ορισμένα ορόσημα, που περιγράφονται ως εξής:    


            

Η μελέτη, η ανάπτυξη και η ευρεία διάδοση των επιστημονικών μεθόδων, με τις οποίες οι ανθρώπινες σχέσεις μελετώνται σε βάθος, αναλύονται και αναμορφώνονται συλλογικά, ώστε να απελευθερωθεί χώρος για να αναπτυχθούν οι εκλεκτικές συγγένειες της διανοίας.  

                                                                                    

Η εδραίωση της εσωτερικής μελέτης και έρευνας για την ανάπτυξη καινοτομικών μεθόδων εταιρικής λειτουργίας ώστε οι σκοποί της Εταιρείας να πραγματοποιούνται, η αποστολή της να ικανοποιείται και το εύρος των δραστηριοτήτων της να εμπλουτίζεται.

                 

Η ανάπτυξη, η καλλιέργεια και η διάδοση των εφαρμογών της Επιστήμης του Ανθρώπου στην καθημερινότητα των επαγγελμάτων, της διανοητικής εργασίας, της ιδιωτικής ζωής, της μόρφωσης, της παιδείας και των οργανωμένων κοινωφελών δράσεων.

                 

Η ανάπτυξη στο εσωτερικό της Εταιρείας και στο σύνολο των συνεργατών της, της επιχειρηματικής και ατομικής ηθικής, που συνάδει με την αποστολή της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ.

                                                                                   

Η υποστήριξη των ατομικών προσπαθειών κάθε αναγνώστη της Επιστήμης του Ανθρώπου, που αγωνίζεται για να γίνει η ζωή του καλύτερη και χρειάζεται την καθοριστική βοήθεια της συλλογικότητας της Κοινωνίας της Γνώσης.

                                                                                     


Η σύνταξη, η επιμέλεια και η έκδοση σε πολλές γλώσσες όλων των δοκιμίων, που βοηθούν τους αναγνώστες να οργανώνονται σε παραγωγικά σχήματα της εργασίας, να συμπράττουν με άλλα παρόμοια σχήματα, να δημιουργούν κοινωνίες της γνώσης και εταιρείες γνώσης, να βελτιώνουν το ατομικό τους επάγγελμα και να εργάζονται στην Οικονομία της Γνώσης.  Άλλες δραστηριότητες

Η Εταιρεία αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της και να εξυπηρετήσει επιπλέον την αξιοποίηση, προστασία και εξάπλωση των πνευματικών δικαιωμάτων των εταίρων της, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων των οποίων την διαχείριση αναλαμβάνει, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει. 

 

Τέλος, η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ δεσμεύεται ότι ένα μέρος των κερδών από τις εκδόσεις της, θα διατίθεται ετησίως, με τη μορφή υποτροφιών, σε συγγραφείς - μελετητές της Επιστήμης του Ανθρώπου. 

 

 

 


Θα μας βρείτε στα δίκτυα: